ଲାଇନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ |

  • Mill Liner Plate & Casting Parts

    ମିଲ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟସ୍ |

    ବଲ୍ ମିଲ୍ ଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଘରୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ଆଲୋଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ମିଲ୍ ଲାଇନ୍ର୍ ର କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟୋଗରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ବଜାର ବିକାଶରେ ପରିଣତ କଲା |

    ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଇନ୍ର୍, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥା (ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫାଇନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ), ଆକୃତି ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମିଡିଆର ଗତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |